Videokurz Maturitní otázky z účetnictví

Inventarizace

Inventarizace

Účetní jednotky jsou povinny podle Zákona o účetnictví inventarizovat majetek a závazky. Inventarizace je průkazní nástroj účetnictví. Když účetní jednotka neprovede inventarizaci, není její účetnictví průkazné.

Inventarizace a inventura

Inventarizací můžeme nazvat celý souhrn prací, jako například zjišťování inventarizačních rozdílů, porovnání skutečného stavu se stavem účetním a zahrnuje i inventuru.

Inventura

Inventura je zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Inventura se dělí na:

  • Fyzická inventura - provádí se u majetku, který má hmotnou podobu, například materiál, hmotný majetek, peněžní hotovost apod. Skutečné stavy se zjišťují počitáním, měřením, vážením nebo také technickým výpočtem.
  • Dokladová inventura - provádí se u položek, u kterých nelze použít fyzickou inventuru, například u pohledávek, závazků, stavu na bankovních účtech apod. Skutečné stavy můžeme zjistit pomocí písemnosti. Například bankovní výpis, smlouvy, daňová přiznání, výplatní listiny atd. 

Postup inventarizace

 

  • Zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni a zapsání stavů do inventurního soupisu.

  • Vyčíslení případných rozdílů mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví. Může vzniknout manko nebo přebytek.
  • Objasnění a vypořádání inventarizačních rozdílů.

Druhy inventarizací

Inventarizace můžeme rozdělit podle toho, kdy se provádí a podle rozsahu.

Podle toho, kdy se provádí

Řádné

  • Periodické - to jsou inventarizace, které účetní jednotky provádí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku. 
  • Průběžné - ty se provádí postupně v průběhu celého účetního období a mohou se provádět pouze u zásob a u hmotného majetku, který nemá stálé místo např. železniční vagony. Termín průběžné inventarizace si každá účetní jednotka stanoví sama.

Mimořádné

Mimořádnou inventarizaci účetní jednotky provádí v případech, jako jsou třeba živelní pohromy, vloupání apod. 

Podle rozsahu

  • Úplná - ta se týká všech složek majetku a závazků.
  • Dílčí - ta se týká jen některých složek majetku a závazků.

Termíny inventarizací

Inventarizace se musí provádět alespoň jednou ročně ke dni sestavení ročních výkazů. Účetní jednotky ji ale mohou proádět čtyři měsíce před rozvahovým dnem a dva měsíce po něm, pokud to z časových důvodů není možné k rozvahovému dni, např. k 31.12.

Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.

A teď je čas na malý test vašich znalostí

1. Musí účetní jednotky provádět inventarizaci?
2. Vyberte správné tvrzení.
3. Fyzická inventura se neprovádí pomocí:
4. Inventarizaci musí účetní jednotky provádět:
5. Musí účetní jednotky prokázat, že provedly inventarizaci?

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se