Videokurz Maturitní otázky z účetnictví

Kategorizace, účetní období, účtový rozvrh

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotky se dělí do 4 kategorií, podle kterých vyplývají pro určitou kategorii jiná pravidla pro sestavení účetní závěrky. Do kategorií jsou účetní jednotky rozděleny podle hodnoty Aktiv (netto), čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců. Dělí se na:

 • Mikro účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky,
 • střední účetní jednotky,
 • velké účetní jednotky.

Účetní období

Účetním obdobím se rozumí časový úsek, za který účetní jednotka vyhotovuje účení závěrku. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato situace může nastat při změně účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský). 

Obecně můžeme účetní období rozdělit takto:

 • kalendářní rok, kdy je účetní období shodné s kalendářním rokem (začíná 1. ledna a končí 31. prosince) nebo
 • hospodářský (fiskální) rok, kdy účetní období začíná jiným prvním dnem v měsíci než 1. ledna.

Účtová osnova

Účetní výkazy musí být srovnatelné a to je částečně zajištěno směrnou účtovou osnovou, ze které musí účetní jednotky vycházet. 

Je to seznam účtových tříd a skupin, v rámci kterých si účetní jednotka stanovuje syntetické a případně analytické účty.

Směrná účtová osnova zahrnuje 10 účtových tříd, z nichž poslední dvě (8 a 9) jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictví a jejich členění je v kompetenci účetní jednotky, která se rozhodla je používat.

Účtový rozvrh

Na podkladě směrné účtové osnovy si účetní jednotky sestavují účtový rozvrh, což je seznam všech syntetických i analytických účtů. V průběhu účetního období je možno jej doplňovat.

 • Syntetické účty - na ty se dělí jednotlivé účtové skupiny a mají trojmístné číselné označení, z čehož první číslo je účtová třída, druhé je účtová skupina a to třetí je již samostatný účet.
 • Analytické účty - ty si volí účetní jednotky podle svých potřeb a zajišťují si tak podrobnější členění syntetických účtů.

Vnitropodnikové směrnice

Účetní jednotky si vytváří vlastní směrnice a při jejich tvorbě vychází každá účetní jednotka jinak, podle svého zaměření a požadavků. Vnitropodnikové směrnice upřesňují účetní postupy a přístupy. Ve vnitropodnikové směrnici si účetní jednotky upřesňují například:

 • Účtový rozvrh, 
 • odpisový plán,
 • podpisové vzory,
 • způsoby oceňování,
 • zásady účtování časového rozlišení,
 • použití měnových kurzů,
 • oběh účetních dokladů,
 • normy přirozených úbytků zásob a způsob účtování zásob,
 • limity pro zařazení do dlouhodobého majetku,
 • inventarizační plán aj.

A teď je čas na malý test vašich znalostí

Zadání:

Účetní období, směrnice

1. Účetní období obvykle trvá:
2. Účtový rozvrh:
3. Účtová osnova:
4. K čemu jsou účtové třídy 8 a 9?
5. Syntetický účet je tvořen:
6. Vnitropodniková směrnice

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se