Videokurz Maturitní otázky z účetnictví

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Charakteristika krátkodobého finančního majetku

O krátkodobém finančním majetku a o krátkodobých bankovních úvěrech účtujeme v účtové třídě 2, kde najdeme aktivní i pasivní účty.

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 - Pokladna

Pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za stav hotovosti v pokladně. O pohybu peněz vede záznamy v pokladní knize, kde jsou vidět příjmy, výdaje a zůstatky. 

V účetnictví zachycujeme příjmy na stranu MD a výdaje na stranu D.

Pokladní doklady můžeme vyhotovovat pro každou operaci zvlášť nebo lze vystavovat sběrné doklady (např. pokud máme k proplacení 10 dokladů za parkování, tak místo deseti dokladů vystavíme jeden sběrný).

Stav pokladny podléhá inventarizaci a skutečný stav zjistíme fyzickým přepočítáním peněz a tento stav se porovná s účtem 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211. Výsledkem může být odsouhlasení stavu nebo inventarizační rozdíl (manko, přebytek).

213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 - Ceniny

Pod pojmem "ceniny" si můžeme představit různé známky, stravenky nebo kolky. Za ceniny odpovídá předem určený pověřený pracovník či zaměstnanec. Ceniny, stejně jako stav pokladny, inventarizujeme. Skutečný stav porovnáme se stavem, který máme v účetnictví a výsledkem je opět odsouhlasení, manko nebo přebytek. Spotřebu cenin pak účtujeme do nákladů na účet 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518, případně 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538.

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 - Peněžní prostředky na bankovních účtech

Na tomto účtu účetní jednotka sleduje pohyb peněžních prostředků na účtech, zejména v bance. Na konci účetního obcobí se vykazuje skutečný stav peněz na účtech, který je doložen inventarizačním zápisem.

Pokud má účetní jednotka více účtů, je vhodné je rozlišit analyticky. 

Zůstatek na bankovním účtu je zpravidla aktivní. Výjimkou může být kontokorent, což je forma úvěru.

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 - Peníze na cestě

Účet   261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 slouží k zaznamenávání pohybů peněž. Jedná se o výběry z pokladny a následný vklad na účet a naopak nebo o převody mezi účty, případně mezi pokladnami. Účet se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi pohyby peněz a po nějaké době se vždy "vynuluje".

231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 - Krátkodobé úvěry

Účet   231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 je určen nejčastěji pro bankovní úvěry se splatností do jednoho roku. Pokud se jedná o úvěry se splatností více než 1 rok, používáme účet   461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461. Jedná se o pasivní účet, přírůstky tedy zapisujeme na stranu Dal a úbytky na stranu Má Dáti. U úvěru přírůstkem rozumíme poskytnutí úvěru od banky a úbytkem jeho splátky.

Krátkodobý finanční majetek

Do této skupiny zařazujeme cenné papíry a to jak majetkové, tak dluhové s předpokládanou dobou držby do 1 roku. 

Pořizovací cenou krátkodobého finančního majetku je samotná cena pořízení a vedlejší náklady, jako například provize poradcům, poplatky na burze apod.

Při prodeji krátkodobého finančního majetku účtujeme prodejní cenu jako finanční výnos ( 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661) a účetní hodnotu promítneme do nákladů na účet 561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561.

Většina krátkodobých cenných papírů se přeceňuje na reálnou hodnotu k rozvahovému dni. 

A teď je čas na malý test vašich znalostí

1. Pohyb peněžních prostředků zaznamenáváme na účet:
2. Šeky z účetního hlediska účtujeme na účtu
č. Příklad Částka MD D
3. Zaúčtuj výdajový pokladní doklad - odvod hotovosti do banky 20000 Kč
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
4. Zaúčtuj: VBÚ (výpis z bankovního účtu) vklad hotovosti na účet 20000 Kč
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se