Videokurz Jak na daně prakticky

Příjmy ze závislé činnosti

Zákon č. 586/1992 Sb.

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP)

  • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce (příjmy z hlavního pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti),
  • příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti,
  • odměny člena orgánu právnické osoby, likvidátora.

Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. Bezplatné poskytnutí vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé účely se považuje za nepeněžní příjem, pro jehož ocenění je v § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů stanoveno speciální pravidlo:

  • ZDP stanovuje, že poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo 0,5 % vstupní ceny vozidla, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší.
  • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka 0,5 % ze vstupní ceny tohoto vozidla (např. zaměstnanec používá na začátku měsíce auto v hodnotě 500 000 Kč a poté v hodnotě 700 000 Kč, nepeněžní příjem zaměstnance bude 1 % ze 700 000 Kč)
  • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely; ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely, pokud se jedná o nízkoemisní motorová vozidla.

Příjmy, které nejsou předmětem daně (§ 6 odst. 7 ZDP)

Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou

a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance odměňovaného platem, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce,

e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem.

Příjmy, které jsou osvobozeny od daně (§ 6 odst. 9 ZDP)

Např. nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům.

A teď je čas na malý test vašich znalostí

1. Které příjmy nepatří mezi příjmy ze závislé činnosti?
2. V jaké výši bude nepeněžní příjem zaměstnance, pokud mu zaměstnavatel bezplatně poskytne 2 motorová vozidla současně pro soukromé účely. Vstupní cena vozidla je 600 000 Kč a 700 000 Kč (nejedná se o nízkoemisní vozidla).
3. Které příjmy nejsou předmětem daně ze závislé činnosti?
č. Příklad Částka MD D
4.

Vypočítejte měsíční příjem zaměstnance, jehož hrubá mzda je 50 000 Kč, zaměstnanec zároveň používá osobní automobil zaměstnavatele, jehož vstupní cena je 900 000 Kč i pro soukromé účely (jedná se o nízkoemisní vozidlo).

- -
5. Vypočítejte měsíční příjem zaměstnance, jehož hrubá mzda je 37 000 Kč, zaměstnanec zároveň používá osobní automobil zaměstnavatele, jehož vstupní cena je 500 000 Kč i pro soukromé účely (nejedná se o nízkoemisní vozidlo). - -

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se