Videokurz Jak na daně prakticky

Silniční daň

Zákon č. 16/1993 Sb.

Předmět daně (§ 2)

Silniční daň se v minulosti uplatňovala u všech vozidel registrovaných, provozovaných nebo používaných v České republice, které sloužily u fyzických, ale i právnických osob k výdělečné činnosti. V současnosti předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, které se používá k podnikání. Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,

N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun,

O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun,

O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Osvobození od daně (§ 3)

Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo

a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,

b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,

c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo

d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem

1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,

2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,

3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo

4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.

Kdo je poplatníkem silniční daně (§ 4)

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

a) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

(2) Poplatníkem daně silniční je rovněž

a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,

b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně. U jednoho vozidla může být víc poplatníků, silniční daň pak musí platit společně a nerozdílně.

Výše dane za zdanitelné vozidlo

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční. Vybraná vozidla jsou sice předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.

To, v jaké kategorii se zdanitelné vozidlo nachází, a jeho hmotnost se bude zjišťovat především z jeho technického průkazu, a to

  1. k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
  2. ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

Pro účely silniční daně se při klasifikaci zdanitelných vozidel vychází z nařízení č. 2018/858.

Karoserie pro typ vozidla N:

BA – nákladní automobil: vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro přepravu zboží. Může rovněž táhnout přípojné vozidlo.

BB – skříňový automobil: nákladní automobil s prostorem pro řidiče i náklad v jednom celku.

A teď je čas na malý test vašich znalostí

1. 1. Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo:
2. 2. Jak je označen skříňový automobil?
3. 3. Kdo není poplatníkem daně silniční?
4. 4. Do kdy se musí podat daňové přiznání k dani silniční?
5. 5. Zdaňovacím obdobím daně silniční je
6. Které z následujících tvrzení není pravdivé?

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se