Videokurz Jak na daně prakticky

Změna od 2024

Základ a sazba daně, způsoby zdanění mzdy

Od roku 2024 podléhají zaměstnanecké benefity zdanění, pokud přesáhnou v ročním součtu polovinu výše průměrné mzdy, rozdíl bude třeba dodanit a odvést z něj i zdravotní a sociální pojištění. Znovu se zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základuOd ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 % (místo 6,5 %).  

Sazby daně z příjmů fyzických osob zůstávají stejné, tedy 15 % a 23 %. Mění se ale hranice příjmů, od které se uplatňuje progresivní 23% sazba daně, a to ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.

Zákon č. 586/1992 Sb.

Základ daně a sazba daně

Od roku 2021 došlo spolu se zrušením superhrubé mzdy i ke zrušení tzv. solidární daně. Základem daně je příjem ze závislé činnosti. § 16 ZDP se zabývá sazbou a výpočtem daně, sazba daně činí

  • 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a
  • 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Př. základ ve výši 2 000 000 Kč, rozdělí se jeho příjmy ke zdanění následovně:
základ daně do výše 1 867 728 Kč bude zdaňován nižší sazbou daně (15 %) a zbývající rozdíl 132 272 Kč bude zdaněn vyšší sazbou daně (23 %).

Způsoby zdanění mzdy

Příjmy ze závislé činnosti se zdaňují u zaměstnavatele, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň, nebo srážkovou daní. Obecně má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, je daň z příjmů fyzických osob sražena formou zálohy na daň.

Do kdy podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“? Podepsaný tiskopis prohlášení poplatníka na příslušné zdaňovací období je nutné odevzdat do účtárny každoročně nejpozději do 15. února. Každý zaměstnanec si může zvolit pouze jediného zaměstnavatele, u nějž toto daňové prohlášení podepíše, nemůže mít tento formulář podepsaný u více zaměstnavatelů současně. Prohlášení poplatníka se podepisuje vždy na každý rok znovu, aby mohl být uplatněn nárok na slevu na dani a daňové zvýhodnění na dítě. Abyste mohli uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, je potřeba doložit zaměstnavateli potvrzení druhého poplatníka (manžela, manželky, druha či družky), že on nebo ona na daného potomka slevu uplatňovat u svého zaměstnavatele nebude. Prohlášení podepisují také brigádníci, kteří svou práci vykonávají na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Pokud zaměstnanec prohlášení k dani nepodepíše, zaměstnavatel při výpočtu mzdy nepřihlíží ke slevám.

Poplatník bez učiněného Prohlášení k dani z příjmů

Typ smlouvy

částka

daň

sociální a zdravotní pojištění

DPP

< 10 000 Kč

srážková daň

neodvádí se

DPP

> 10 000 Kč

záloha na daň

odvádí se

DPČ

< 3 500 Kč

srážková daň

neodvádí se

DPČ

> 3 500 Kč

záloha na daň

odvádí se

DPP: max. rozsah práce je 300 hodin v kalendářním roce pro 1 zaměstnavatele.

DPČ: není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (při 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat na základě DPČ více než 20 hodin týdně).

Záloha na daň z příjmu (§ 38h ZDP)

Obecně má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, je daň z příjmů fyzických osob sražena formou zálohy na daň.

Zálohu na daň jsou povinni odvádět ti zaměstnanci, kteří mají příjem ze zaměstnání a to bez ohledu na výši příjmu a podepsané prohlášení k dani. Zálohy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Novela zákoníku práce mění pravidla dohod konaných mimo pracovní poměr. Od 1. 7. 2024 dojde k úpravě, kdy se nově stanoví dva limity pro vznik účasti na sociálním pojištění. Limit pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce a limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění bude od 1. července 2024 stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy v případě dohod u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024). Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024).  

Nově budou mít „dohodáři“ právo na dovolenou. V případě, že DPP trvá alespoň 4 týdny v kalendářním roce, a dohodář odpracuje nejméně 80 hodin, pak mu vznikne právo na dovolenou.

Slevy na dani (§ 35ba ZDP)

Pozor změna od roku 2024:

sleva na manželku/manžela, která bude moci být použita pouze u toho z manželů, který pečuje o dítě mladší 3 let

nebude možné uplatňovat slevu na dani studenta a slevu za umístění dítěte (zrušení tzv. školkovného)

 

Slevy na dani (§ 35ba ZDP)

 

roční částka

měsíční částka

sleva na poplatníka

30 840 Kč

2 570 Kč

sleva na manžela/manželku

24 840 Kč

-

sleva na manžela/manželku ZTP/P

49 680 Kč

4 140 Kč

invalidita prvního nebo druhého stupně

2 520 Kč

210 Kč

invalidita třetího stupně

5 040 Kč

420 Kč

sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč

1 345 Kč

sleva na manžela (manželku) a sleva za umístění dítěte může být uplatněna pouze při ročním zúčtování daně/daňovém přiznání

Daňové zvýhodnění (§ 35c ZDP)

Pro zdaňovací období 2022 platí, že si poplatník může ročně uplatnit 15 204 Kč na první vyživované dítě, na druhé činí částka 22 320 Kč a na třetí a každé další se jedná o částku 27 840 Kč. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek. Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§ 21e odst. 4 ZDP). Daňové zvýhodnění může uplatňovat pouze jeden z poplatníků, kteří žijí s dětmi ve společné domácnosti. Abyste mohli uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, je potřeba doložit zaměstnavateli potvrzení druhého poplatníka (manžela, manželky, druha či družky), že on nebo ona na daného potomka slevu uplatňovat u svého zaměstnavatele nebude. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, tak je vzniklý rozdíl daňovým bonusem.

 

A teď je čas na malý test vašich znalostí

1. Jak se určí základ daně ze závislé činnosti?
2. Jaká je sazba daně z příjmů u závislé činnosti?
3. Obecně má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, je daň z příjmů fyzických osob sražena formou:
4. Do kdy musíme podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“?
5. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani z příjmů, pracuje na DPP a jeho příjem činí 9 500 Kč, daň z příjmů fyzických osob je sražena formou:
6. V jaké roční částce je základní sleva na poplatníka?

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se