Videokurz Maturitní otázky z účetnictví

Právní úprava účetnictví

Právní normy pro vedení účetnictví

Účetnictví je v České republice upravováno na úrovni zákonů a norem. Za nejdůležitější se považuje zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví.

Zákon o účetnictví

Povinností účetních jednotek je vést účetnictví tak, aby bylo:

  • úplné,
  • průkazné,
  • správné.

V zákoně jsou definovány účetní jednotky a předmět účetnictví. Jsou zde stanoveny základní povinnosti pro vedení účetnictíví, pravidla pro používání účetních metod, pravidla pro oceňování, definuje účetní knihy, účetní doklady, směrnou účtovou osnovu. Stanoví také požadavky na účetní závěrku a další.

Účetní jednotky

Zákon o účetnictví definuje účetní jednotky a pokud vyjmeme pouze podnikatelské subjekty tak to jsou:

  • Právnické osoby, které mají sídlo na území ČR,
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • fyzické osoby, pokud jejich obrat přesáhl částku 25.000.000 Kč,
  • fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.

Právnické osoby vedou účetnitví ode dne svého vzniku do dne svého zániku.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy

Tato vyhláška poskytuje podrobnější výklad některých ustanovení Zákona o účetnictví. Účetnictví podnikatelů je upraveno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele.

A ještě podrobnější výklad k různým oblastem účetnictví uvedené poskytují České účetní standardy pro podnikatele.

Další předpisy, které účetní jednotky musí ve své praxi využívat, jsou například daňové zákony, zákoník práce, atd.

A teď je čas na malý test vašich znalostí

Zadání:

Právní normy

1. Účetnictví musí být vedeno:
2. Vyhláška, která upravuje účetnictví podnikatelů je:
3. České účetní standardy:
4. Aktiva se pro účely kategorizace posuzují v hodnotě:

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se